Семејно земјоделство претставува организирано земјоделско, шумско, рибно, рурално и аквакултурно производство кое се заснова, и е управувано од страна на семејството, вклучувајќи ги истовремено мажите и жените.

ПАРТНЕРИ