Соопштенија

Предлог Декада на семејно земјоделство

Posted by:

Со цел да се поддржи развојот на семејното земјоделство, отпочната е иницијатива во Обединетите Нации за прогласување на Декада за семејно земјоделство. Со позитивен и динамичен пристап, фокусот
на декадата ќе биде на предизвиците и потешкотиите на Семејните Земјоделски Стопанства, но и придобивките од нивната работа и развој.

Прочитај повеќе

0