Во рамките на предвидените активности за формирање на Национален Комитет за Семејно Земјоделство (НКСЗ) предвидено е да се спроведат следните активности:

  • Консултации помеѓу партнерите за моменталните состојби во врска со семејното земјоделство
  • Потпишување на меморандум за соработка
  • Организирање на работилница за дефинирање на структурата на НКСЗ
  • Организирање на обуки за претставници на семејни земјоделства
  • Формирање на Собрание на НКСЗ
  • Утврдување на состав на НКСЗ
  • Средби и промотивни активности со заинтересирани и засегнати страни