Националниот комитет за семејно земјоделство (НКСЗ) претставува неформална платформа на сите заинтересирани страни за поддршка и развој на семејното земјоделство во република Македонија.

Според својата поставеност, НКСЗ је има следната структура:

  1. Генерално собрание со сите членови
  2. Серетаријат на НКСЗ
  3. Генерален секретар на НКСЗ
  4. Комитет на НКСЗ
  5. Претседател на НКСЗ

Оваа структура не е конечна, и истата ќе биде потврдена на генерално собрание на НКСЗ во текот на 2017 година.